Algemene voorwaarden Morelights.nl

Morelights B.V.
Rondgang 28
9408 MH Assen

E-mail: info@morelights.nl
KvK-nummer: 67250416
Vestigingsnummer: 000035808179

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer cq. de gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument cq. de wederpartij: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Gebondenheid: bij het afnemen van een product is de consument gebonden aan de algemene voorwaarden die bij het sluiten van de overeenkomst tot stand is gekomen

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de gestelde redelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MoreLights gedane aanbiedingen en op alle door MoreLights aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door MoreLights aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen MoreLights en kopers.

2.    Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, in een contractuele relatie tot MoreLights staat uit hoofde van een met MoreLights gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

3.    Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

4.    Mocht de koper in uitoefening van zijn bedrijf verwijzen naar (zijn) Indien ook de koper naar algemene voorwaarden, wordt de voorwaarden die is gewezen door de koper, zover de wet-en/regelgeving dit toestaat niet toepasselijk verklaard. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van MoreLights, dan is slechts het in de MoreLights voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

5.    Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

6.    Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Ook bij een overeenkomst op afstand. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal MoreLights voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij MoreLights zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Voor zover geen ander middel toereikend is tot het verstrekken van de algemene voorwaarden dan kan de verkoper, de koper, verwijzen naar de Kamer van Koophandel waar deze voorwaarden gedeponeerd zijn.

7.    De verkoper verstrekt op welke wijze dan ook de koper de juiste informatie omtrent de beschikking van de algemene voorwaarden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Voorzover dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

8.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het zesde en zevende lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

9.    Door te bestellen geeft u aan met de MoreLights algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 3. Aanbod

1. Het aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur en onder welke voorwaarden het geschiedt. Dit is nadrukkelijk benoemd in het aanbod.

2. Elk gedane aanbod door MoreLights is vrijblijvend en geeft de verkoper het recht om het aanbod aan te passen of te wijzigen naar alle redelijkheid.

3. Het gedane aanbod bevat een nauwekeurige, gedetailleerde beschrijving van aangeboden producten. Dit geeft de koper mogelijkheid om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Zoals vermeld in artikel 4 lid 3 van de algemene voorwaarden zijn de gebruikte afbeeldingen en beschrijvingen waarheidsgetrouw. Elke vorm van vergissing of andere fouten die aanwezig zijn binden de verkoper jeges de koper niet. De verkoper die deze vorm van fout of in welke hoedanigheid dan ook erachter komt moet het gegeven zo snel mogelijk wijzigen of een duidelijke vermelding maken dat ‘fouten verbehouden’ zijn.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Alle geboden artikelen op MorgeLights zijn een duidelijke vormgeving/ schetsing van de producten en vormen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. MoreLights kan de koper dan ook niet garanderen dan de weergave op de website exact overeenkomen met de echte kleuren of weergave van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a) de prijs inclusief belastingen;
b) de eventuele kosten van verzending;
c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e) de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
f) de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
g) de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
h) of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
i) de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
j) de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
k) de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
l) de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4. Aanbiedingen en Offertes

1.    Alle aanbiedingen of publicaties die door MoreLights van welk(e) soort dan ook zijn gedaan, is vrijblijvend. MoreLights is niet gehouden aan het aanbod/prijs dat wordt verstrekt middels publicaties op de website, die door druk-, zet-, of programmeerfouten van onder andere de MoreLights website, mailings, e-mailings en catalogi, tenzij de koper van redelijkerwijs mocht uitgaan dat de gedane aanbieding/ gegeven informatie in het aanbod redelijk is benoemd door MoreLights, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.

2.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Elk verstrekte offerte heeft een bepaalde geldigheidsduur dat is vermeld door MoreLights. MoreLights is niet gebonden aan de verstrekte offerte indien de koper niet binnen de gestelde termijn van ten hoogste zeven dagen, de offerte heeft beantwoord.

3.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als MoreLights gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten en/of digitale inhoud.

4.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5.    Alle gegevens over technische specificaties, kleuren en kleurstellingen, toepassingen, prijzen en andere informatie, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, prijslijsten en overige door MoreLights verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn daarom niet bindend voor MoreLights. Hetzelfde geldt ten aanzien van getoonde of verstrekte monsters.

6. MoreLights kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2 lid 7, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    Een overeenkomst met MoreLights, ook indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, komt pas tot stand wanneer MoreLights een aan MoreLights gegeven order schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop MoreLights de orderbevestiging of de bestelbevestiging of de factuur verzendt (per e-mail). Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door MoreLights is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3.    Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door MoreLights, of namens MoreLights of die als vertegenwoordiger optreden namens MoreLights is juridisch rechtsgeldig indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6. Herroepingsrecht

1.    De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. MoreLights mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.    De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. MoreLights mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7. Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

1.    Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals koper dat in een winkel zou mogen doen.

2.    MoreLights hanteert strenge maatstaven omtrent de goederen die worden teruggestuurd tijdens de bedenktijd. De koper dient de gekochte goed in een onbeschadigde vorm, in zijn originele verpakking met alle toebehoren te zenden. Er mogen geen, op welke wijze dan ook, veranderingen/wijzingen aan het product dan wel de verpakking te zijn aangebracht.

3.    De retourgoederen worden door MoreLights scherp gecontroleerd op beschadigingen en op de compleetheid van de verpakking met inhoud. Beschadigingen of beschadigde producten en/of verpakkingen leiden tot het niet of niet geheel terugbetalen van de aankoopsom.

4.    De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1, 2, 3.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

1. Indien de koper gebruikt maakt van (zijn) herroepingsrecht binnen de gestelde termijn van 14 dagen, dan moet de koper dit onverwijld aan MoreLights meedelen. Hiervoor kan de koper gebruik maken van het herroepingsformulier, via een brief waarin de koper dit meedeelt of via e-mail.

2.    De koper moet zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, de producten hebben teruggezonden aan MoreLights. Koper is gesteld aan een bewijsplicht dat de koper dit binnen de gestelde termijn heeft geretourneerd.

3.    De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking, en conform de voorwaarden in Artikel 7 van de algemene voorwaarden.

4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

5.    De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, zolang het niet anders is vermeld door MoreLights, is de koper gebonden aan de kosten die gepaard gaan met de retourzending, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Is het anders vermeld dan draagt de koper deze kosten niet.

6.    De koper is zelf verantwoordelijk voor het transport van de retourproducten en draagt het risico van eventuele beschadiging.

Artikel 9. Verplichtingen van MoreLights bij herroeping

1.    MoreLights is verplicht de melding zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Hiervan dient MoreLights de koper op welke wijze dan ook de op de hoogte stellen middels een ontvangstbevestiging.

2.    MoreLights vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele standaard leveringskosten door MoreLights in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper MoreLights de herroeping meldt. Tenzij MoreLights aanbiedt het product zelf af te halen, mag MoreLights wachten met terugbetalen tot MoreLights het product heeft ontvangen.

4.    Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MoreLights de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

1.    Het herroepingsrecht is alleen van toepassing indien een product en/of een dienst en/of een digitale inhoud op de webshop middels het volledig doorlopen van het totale bestelproces in de webshop door koper is besteld.

2.    MoreLights kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als dit duidelijk bij het aanbod staat vermeld, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 11. De prijs

1.    De prijzen in de webshop zijn voor particuliere kopers inclusief omzetbelasting.

2.    Eventuele kosten voor verpakking, vervoer en overige kosten worden indien van toepassing duidelijk in de webshop vermeld.

3.    De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies,
belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4.    MoreLights behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts heeft MoreLights het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien MoreLights zich binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient koper binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van MoreLights bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

5.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien MoreLights dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 12. Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.    MoreLights staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat MoreLights er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    Een door MoreLights, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover MoreLights kan doen gelden indien MoreLights is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van MoreLights, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13. Levering en uitvoering

1.    MoreLights zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan MoreLights kenbaar heeft gemaakt.

3. MoreLights is aansprakelijk tot op het moment van de aflevering bij de consument. Het risico overdracht geschiedt bij aflevering van de zaak/goed ook al is de eigendom niet overgedragen. De consument is derhalve de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan de verkoper kan worden toegerekend.

4. Bij levering door derden of andere aangewezen vervoerder door MoreLights, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af, zelfs al was zij reeds eerder afgeleverd

5.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal MoreLights geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Er is geen recht op eventuele schadevergoeding.

6.    De door MoreLights in de webshop of op offertes of op bevestigingen schriftelijk opgegeven levertijden, anders dan vermeld in het vorige lid gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die MoreLights voor de uitvoering van de order nodig heeft in het bezit van MoreLights zijn. De door MoreLights opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient MoreLights derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht of is berust op andere overmachtgronden zoals is vermeld in artikel 18.

7.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij MoreLights tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan MoreLights bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.    Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt zijn de bezorgkosten gratis bij bestellingen boven € ??,- per levering, met uitzondering van leveringen op de waddeneilanden en buiten Nederland. Voor bestellingen onder € ??,- gelden de aangegeven verzendkosten. Indien koper op een Waddeneiland woont en producten niet door een brievenbus kunnen, dan bedragen de bezorgkosten ongeacht het bedrag € ??,-. Woont koper in België dan bedragen de bezorgkosten voor producten die niet door de brievenbus kunnen ongeacht het bedrag € ??,-.

9.    Lukt het de transporteur niet om de producten af te leveren conform afspraak en is dit niet te wijten aan hem of MoreLights, dan worden de kosten voor de herlevering aan koper doorberekend.

Artikel 14. Betaling

1.    Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.    De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MoreLights te melden.

3.    Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door MoreLights is gewezen op de te late betaling en MoreLights de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is MoreLights gerechtigd de door MoreLights gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. MoreLights kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

4.    Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is koper in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft MoreLights het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van alle MoreLights verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd alle MoreLights rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

5.    Ook is MoreLights gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is MoreLights alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door MoreLights verrichte prestatie, onverminderd het recht van MoreLights op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan MoreLights, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging vanuit MoreLights nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 2% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 10% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

6.    Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 5 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

7.    Indien in de financiële positie van koper na het totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

8.    MoreLights kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een
kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 15. Klachtenregeling

1.    MoreLights beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Bij MoreLights ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MoreLights binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.    Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

4.    De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij MoreLights verstrekt heeft. De koper moet waar het de in de MoreLights offerte, of wat daarvan deel uitmaakt, door MoreLights verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door MoreLights geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door MoreLights geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

5.    Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering aan MoreLights ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

6.    Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 7 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan MoreLights ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

7.    Ieder vorderingsrecht van de koper jegens MoreLights betrekking hebbend op gebreken in de door MoreLights geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan MoreLights ter kennis zijn gebracht;
b. de koper MoreLights geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door MoreLights voorzien;
d. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

8.    In geschillen omtrent de kwaliteit van de door MoreLights geleverde zaken zal een door MoreLights aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door MoreLights geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens MoreLights (garantie-) aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van MoreLights is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

2. Ingeval van reclame is MoreLights, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door MoreLights wordt vastgesteld en voor MoreLights tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te keuze van MoreLights -:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken
c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden
factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst,
alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige
zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor
bedoeld.

3. Indien de koper zonde voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van MoreLights.

4. Behoudens eventuele verplichtingen van MoreLights uit hoofde van het bovenstaande is MoreLights nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld door MoreLights (door degenen die MoreLights voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen), blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en is MoreLights met name ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. MoreLights is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

6. De koper is gehouden MoreLights te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen MoreLights mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door MoreLights geleverde zaken blijven eigendom van MoreLights tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door MoreLights geleverde zaken aan MoreLights verschuldigd is. Indien MoreLights zulks nodig oordeelt heeft MoreLights het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan MoreLights over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan MoreLights over te dragen.

4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper eigendomsrecht van MoreLights rustend op de door MoreLights geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van MoreLights een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

5. MoreLights is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar MoreLights in eigendom toebehoren, onder MoreLights te nemen, zodra MoreLights in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor MoreLights voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt MoreLights ook het recht de koper na het onder MoreLights nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te
spreken.

6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van MoreLights deze verzekering aan te tonen.

Artikel 18. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten macht van MoreLights die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen bij MoreLights, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien MoreLights door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is MoreLights gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze door MoreLights. Ingeval van overmacht kan de koper MoreLights niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 19. Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen MoreLights en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.    Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door MoreLights aangegane overeenkomsten en door MoreLights verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. Tenzij de wet anders bepaalt, is bevoegd rechter van de woonplaats van de gedaagde en is mede bevoegd de rechter van de woonplaats van het werkelijk verblijf van die natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 20. Aanvullende of afwijkende bepalingen

De voorwaarden in deze algemene voorwaarden bevatten geen afwijkende of aanvullende bepalingen die ten nadele van de koper zijn. Elk vorm van aanvullende of afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze verstrekt worden.

Artikel 21. Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de koper meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Algemene voorwaarden opgesteld en gewijzigd op 27 februari 2017. Alle rechten en beschrijvingen in deze voorwaarden zijn toebehorend aan MoreLights. Typ of andere fouten in de algemene voorwaarden zijn voorbehouden. MoreLights cq. de consument is en kan worden gehouden aan verschillende interpretatievormen in tekst en uitleg.